Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.1)  De opdrachtgever verklaart, bij het overmaken van zijn bestelling, kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas  en deze expliciet te aanvaarden. Andere tegenstrijdige voorwaarden of bepalingen zijn niet van toepassing tussen partijen tenzij deze vooraf door VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas schriftelijk zijn bevestigd.

1. 2) Overeenkomstig artikel 18, lid 2, tweede alinea van de Uitvoeringsverordening nr. 282/201 VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE van 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, zal VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas ervan uitgaan dat een in de Europese Gemeenschap gevestigde opdrachtgever de status van “niet-belastingplichtige” heeft, zolang die opdrachtgever niet zijn correcte individuele BTW-identificatienummer heeft meegedeeld aan VOF Inside  – Praktijk Sandra Kleipas én dit uiterlijk bij het opmaken van de factuur.

2) De diensten worden geleverd zoals omschreven in de offerte of factuur.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn jaarlijks indexeerbaar aan de index der consumptieprijzen volgens formule:
Basisprijs x index januari actueel
Index januari 2020

3) De geldigheidsduur van een offerte bedraagt een maand.
De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.

4. 1) Annulering

 • VOF Inside behoud zich het recht de training, workshop, coaching, opleiding, presentatie, lezing, het evenemen, verdiepingsdag of de spreeksessie net allertijden te annuleren of te verplaatsen. Het is niet mogelijk om vanuit de deelnemer of opdrachtgever kosten in rekening te brengen voor deze annulering of verplaatsing.Met betrekking tot de deelnemer/opdrachtgever:
 • Deelname aan workshops, training, lezing of events:
  Bij gemotiveerde annulering tot 60 werkdagen voor aanvang vindt terugbetaling plaats minus 50% van de deelname kosten voor administratiekosten.
  Bij niet-gemotiveerde annulatie zal een vergoeding verschuldigd zijn van 100% van de kosten van de deelname.
  Bij annuleren binnen 31 werkdagen voor aanvang, zal er altijd een vergoeding verschuldigd zijn van 100% van de kosten van de deelname.
 • Indien ziek binnen 31 dagen voor aanvang  (mits doktersattest) is het mogelijk de deelname te verplaatsen naar een andere groep, administratie kosten voor verplaatsen zijn €99,-
 • Indien deelnemer (gedeeltelijk) heeft deelgenomen is er geen teruggave van toepassing. Daarnaast is het niet mogelijk de gemiste dag(delen) later in te halen.
 • Incompany workshops, presentaties en coachingtrajecten:
  Bij gemotiveerde annulatie, meer dan 30 werkdagen op voorhand, zal er geen vergoeding verschuldigd zijn vanwege de opdrachtgever.
  Bij niet gemotiveerde annulatie zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 100% van de opdracht.
  Bij annulatie binnen 30 werkdagen voor aanvang, zal er een vergoeding verschuldigd zijn van 100% van de opdracht.
 • Presentatie, training of workshop;
  Bij gemotiveerde annulatie meer dan 30 werkdagen op voorhand, zal er geen vergoeding verschuldigd zijn vanwege de opdrachtgever.
  Bij niet gemotiveerde annulatie zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 100% van de opdracht.
  Bij annulatie van de workshop binnen 30 werkdagen voor aanvang, zal er een vergoeding verschuldigd zijn van 100% van de opdracht. Het is binnen 30 dagen voor startdatum niet meer mogelijk om te verplaatsen.
 • Tijdelijke aanvulling (geldig gedurende corona-periode of maximaal tot 31-12-2020):
  Indien de training, workshop of presentatie niet door kan gaan om wille van het coronavirus (enkel indien dit wordt gehandhaafd door de overheid) is het mogelijk de training te verplaatsen. Het is enkel mogelijk om het geld terug te krijgen indien de verplaatsing niet binnen 24 maanden kan worden gerealiseerd door VOF Inside of er een schriftelijke afmelding wordt gedaan van meer dan 30 dagen voor de start-datum van de training.
  Indien de deelnemer ziek is kan de deelnemer deelnemen aan een ‘vervang dag’ om deze dag in te halen. Deze vervanging is op de datum die VOF Inside tijdig bekend zal maken. De Deelnemer kan 1x een datum weigeren. Indien de 2e datum niet wordt deelgenomen komt deelname te vervallen.
 • Coaching:
  Annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor de aanvang van de sessie: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

4. 2) De consument heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete, zonder opgave van motief binnen 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst en/of factuur. Deze mededeling dient te gebeuren per aangetekende post.
De consument kan de overeenkomst echter niet herroepen indien de (eerste) uitvoering wordt overeengekomen binnen het termijn van 30 kalenderdagen.

5) VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas behoudt zich het recht bij het niet naleven van de betalingsverplichtingen, de lopende activiteiten op te schorten. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde gegevens en/of studies te gebruiken.

6) Betalingen dienen te gebeuren binnen 14 dagen vanaf de datum vermeld op de factuur.
Op alle facturen die niet betaald zijn op de vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten, alsook een conventionele schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 50, gevorderd.
De nalatigheidsinteresten worden berekend conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties of voor particulieren conform de wettelijke intrestvoet.

7) Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas zich het recht voor elk contract onmiddellijk te beëindigen zonder opzegtermijn.
VOF Inside – Praktijk Sandra is in dit geval niet gehouden tot enige schadevergoeding of garantie.
In dit geval heeft VOF Inside – Praktijk Sandra recht op het honorarium en de gemaakte kosten die tot op dat moment gemaakt zijn op voorwaarde dat de resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld worden en op een schadevergoeding ten belope van 50% van het saldo van de opdracht.

8) Alle informatie die partijen onderling uitwisselen dient in beginsel als vertrouwelijk te worden behandeld en mag niet worden gebruikt ten aanzien van derden noch worden doorgegeven aan derden. Het is mogelijk schriftelijk toestemming te krijgen voor het gebruik, de opdrachtgever en/of deelnemer(s) dienen hiervoor schriftelijk contact op te nemen met Sandra Kleipas.

9) Enkel in geval van een grove opzettelijke fout kan de aansprakelijkheid van VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas worden weerhouden. De aansprakelijkheid van VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas voor geleden schade is beperkt tot het facturatiebedrag dat betrekking heeft op (het deel van) de geleverde prestatie die de oorzaak is van de geleden schade.

10)  Alle opdrachten en activiteiten van VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas houden steeds inspanningsverbintenissen in waarbij VOF Inside- Praktijk Sandra Kleipas niet verantwoordelijk is voor foutieve informatie of onvolledigheden.. Klachten dienen aangetekend te worden overgemaakt binnen een termijn van 5 dagen na levering van de dienst.

11) De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstrekte materialen komen VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas toe. De door VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever of diens organisatie. Het is de opdrachtgever en diens organisatie of aangestelden verboden om de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.
Het is tevens verboden video of film de maken van publieke sessies evenals materialen aangeboden door VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas.
11/B) Het is niet toegestaan nog algemeen geaccepteerd om met fanclub materiaal dan wel merchandise van Sandra Kleipas of aangelinkte rond te lopen, of binnen te komen in de omgeving van Ganzendries nummer 16.

12) VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht of ziekte. In geval van ziekte heeft VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas het recht om een andere coach, spreker of trainer te voorzien indien mogelijk. VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst te verlengen, zolang de overmacht of ziekte duurt. In dergelijk geval kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Het is de opdrachtgever toegestaan ene ziekte-attest op te vragen.

13) Voorkomende onvoorziene omstandigheden dewelke niet te wijten zijn aan VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas of waarop VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas geen invloed heeft, brengen geen aansprakelijkheid in hoofde van VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas teweeg.

14) De nietigheid of ongeldigheid van een van de voorgaande bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de overige bepalingen tot gevolg.

15) Op alle overeenkomsten en verbintenissen is het Belgische recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Turnhout  bevoegd.

16) De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat foto’s genomen tijdens spreek-sessies, trainingen (waaronder bijscholing) en evenementen mogen worden gepubliceerd door VOF Inside – Praktijk Sandra Kleipas.